Kim jesteśmy

Kodeks postępowania

Prowadzimy swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi działania w sferze fundacji i dobroczynności, a także zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi. Jako że przepisy i normy nie obejmują wszystkich działań i zachowań, dodatkowo sformułowaliśmy własny Kodeks Postępowania. Jako zespół i jako jednostki w Fundacji jesteśmy w pełni zobowiązani do jego przestrzegania.

1. Przejrzystość i uczciwość są naszymi najważniejszymi wartościami, których przestrzegamy. Są one wyrazem naszej odpowiedzialności jako fundacji i jako jednostek wobec społeczeństwa. Cele Fundacji realizujemy w dobrej wierze, z należytą starannością, rzetelnie i uczciwie, aby w pełni wynagrodzić zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi Partnerzy. Wszystkie osoby, z którymi współpracujemy, traktujemy z szacunkiem i uczciwością.

2. Dążymy do uzyskania jak najlepszych rezultatów podejmowanych przez nas działań. Aby zapewnić ich wysoką jakość oraz ich zgodność ze statutowymi celami Fundacji, pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami; stosujemy rzetelnie metodologię i upewniamy się, że źródła, z których korzystamy, są wiarygodne. Korzystamy też ze źródeł międzynarodowych, poszukując w nich inspiracji i innowacyjnych rozwiązań. Podejmując działania, angażujemy się, wykorzystujemy przy tym naszą wiedzę oraz różnorodne doświadczenie.

3. Zabronione jest oferowanie łapówek lub jakiejkolwiek innej korzyści majątkowej potencjalnym i obecnym Partnerom. Zabronione jest również przyjmowanie lub żądanie łapówek lub jakiejkolwiek innej korzyści majątkowej od którejkolwiek ze stron. Wartość prezentów otrzymanych lub wręczanych nie może przekraczać równowartości 100 PLN.

4. Pracownicy lub byli pracownicy Fundacji nie mogą ujawniać osobom nieuprawnionym żadnych poufnych informacji należących do potencjalnych i obecnych Partnerów.

5. Samopoczucie i motywacja naszych pracowników są kluczowe. Relacje z naszymi pracownikami budujemy poprzez dialog, zaufanie i wzajemny szacunek.

6. Fundacja „CSR Kompas” uznaje różnorodność za wartość, dzięki której rozwijamy naszą innowacyjność, czerpiąc z różnorodności perspektyw i doświadczeń, jakie prezentują nasi pracownicy.

7. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad równych szans wśród naszych pracowników ze względu na płeć, wiek, religię, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na którekolwiek kryterium jest nieakceptowalna.

8. W celu zminimalizowania naszego bezpośredniego wpływu na środowisko unikamy niepotrzebnego podróżowania, używamy konferencji telefonicznych i internetowych, a w naszych miejscach pracy minimalizujemy zużycie papieru i energii elektrycznej.

9. Wyrażamy swoje poparcie dla Praw Człowieka i nie angażujemy się w żadną działalność, która te zasady łamie.

Copyright © Fundacja CSR Kompas

Informacje prawne

Wszystkie programy szkoleniowe i edukacyjne realizowane przez Fundację "CSR Kompas" są programami autorskimi, włączając w to ich strukturę, koncepcję oraz wszystkie ich elementy, i są chronione prawem autorskim. Żaden utwór i żadna jego część, jak również żaden inny element zawarty na stronie nie może być powielany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, włączając w to kopiowanie, szeroko pojętą digitalizację i zamieszczanie w Internecie.

Skontaktuj się z nami

  • Fundacja "CSR Kompas"
  •  ul. A. E. Odyńca 59/24, 02-644 Warszawa
  • kontakt@csrkompas.pl
  • KRS: 0000526115
  • NIP: 521-367-99-17
  • Konto: 17103000190109850300106667
 
 

Chmura znaczników

dla biznesu o programie dla instytucji o programie dla kobiet o programie dla szkół o programie o fundacji