Kim jesteśmy

Statut fundacji

Fundacja "CSR Kompas"
z siedzibą w Warszawie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA „CSR Kompas”, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Katarzynę Wilk, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Ireny Barbary Majorowicz w Warszawie przy ul. 1 (pierwszego) Praskiego Pułku nr 11 A za numerem repertorium A 320/2014, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Fundacja może posiadać swoje logo, według wzoru zatwierdzonego przez Fundatora Fundacji. Fundacja może używać pieczęci zawierającej swoje logo oraz adres Fundacji, według wzoru zatwierdzonego przez Fundatora Fundacji.
 6. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. edukacji narodowej.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Szczegółowy zakres oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację uregulowane są w rozdziale III niniejszego Statutu.
 9. Fundacja może współpracować z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach oraz pozostawać ich członkiem.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 2
Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu – ang. corporate social responsibility (dalej jako: CSR), a także rozwijanie szeroko rozumianych umiejętności związanych z CSR;
 2. propagowanie oraz promowanie etycznych zachowań i wartości CSR w społeczeństwie i w biznesie, w tym propagowanie i rozwijanie różnorodności w biznesie (ang. diversity in business);
 3. podejmowanie działań mających na celu wzrost świadomości CSR w placówkach oświatowych, w tym wśród uczniów, studentów, kadry nauczycielskiej oraz rodziców/opiekunów, a także w środowisku biznesowym;
 4. promowanie umiejętności krytycznego myślenia o biznesie w środowisku szkolnym i w biznesie;
 5. rozwijanie umiejętności innowacyjnego myślenia, współpracy oraz pracy nad projektami w placówkach oświatowych/środowisku szkolnym;
 6. propagowanie i promowanie w społeczeństwie proekologicznego stylu życia, idei proekologicznego prowadzenia biznesu i jego zrównoważonego rozwoju;
 7. propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu, a także ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji;
 8. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz propagowanie informacji o ochronie środowiska;
 9. propagowanie wiedzy i wspieranie działań mających na celu wzrost zaangażowania społeczeństwa w ochronę zagrożonych gatunków.

§ 3
Realizacja celów statutowych Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. działalność kulturalno-oświatową – aktywne zaangażowanie uczniów oraz studentów w życie społeczności lokalnej poprzez prowadzone akcje społeczne;
  2. działalność edukacyjno-szkoleniową – aktywne zaangażowanie biznesu w życie społeczności lokalnej poprzez prowadzone akcje społeczne;
  3. udzielanie wsparcia za pomocą programów edukacyjnych, szkoleń, prezentacji, warsztatów, doradztwa z zakresu formułowania, wdrażania, monitorowania i komunikowania CSR;
  4. udzielanie wsparcia za pomocą szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe uczniów, a także przedstawicieli biznesu;
  5. działalność kulturalną – organizowanie wycieczek, warsztatów na łonie natury;
  6. działalność promocyjną – podejmowanie promocji regionów za pomocą działań marketingowych oraz CSR, w tym działań proekologicznych i prospołecznych.
 2. Sposoby realizacji celów statutowych określone w § 3 ust. 1 lit. c), d), e) oraz f) mają charakter niedochodowy.

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 4
Zakres działalności gospodarczej

 1. Aby osiągnąć swoje cele, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację wymaga podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu.

§ 5
Przeznaczenie dochodów

 1. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 4, przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji oraz rozwój działalności gospodarczej.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6
Składniki majątku Fundacji

 1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych).
 2. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe przekazane przez Fundatora, określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.
 3. Kapitał założycielski składa się z:
  1. kapitału przeznaczonego na działalność statutową w wysokości – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), oraz
  2. kapitału przeznaczonego na działalność gospodarczą w wysokości – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

§ 7
Dochody Fundacji

 1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
  1. darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje,
  2. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  3. dochody z działalności gospodarczej,
  4. dochody ze zbiórek publicznych,
  5. dochody z praw majątkowych.
 2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 4. Wszystkie cele statutowe Fundacja może realizować odpłatnie.

§ 8
Ograniczenia w rozporządzaniu majątkiem

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 2. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 3. dokonywać zakupu na preferencyjnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz bliskie im osoby.

§ 9
Rok obrachunkowy

O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 10

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji;
  2. Fundator.
 2. W Fundacji może zostać powołany organ nadzoru wewnętrznego w postaci Rady Programowej.

§ 11
Skład i kadencja Zarządu

 1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego składa się z dwóch do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
 2. Funkcje Członków Zarządu Fundacji pełnią osoby powołane uchwałą Fundatora.
 3. Członków Zarządu powołuje się na czas oznaczony lub nieoznaczony.
 4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu;
  3. śmierci;
  4. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 5 poniżej.
 5. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu;
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
  4. zaistnienia ważnych przyczyn innych niż wymienione powyżej.
 6. Fundator może postanowić o ustaleniu, przyznaniu oraz wysokości wynagrodzenia za pełnienie funkcji przez Członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu

§ 12
Obowiązki i uprawnienia Zarządu

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się także następującymi sprawami:

 1. może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania;
 2. po zasięgnięciu opinii Fundatora decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku;
 3. opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Fundatorowi;
 4. realizuje cele Fundacji;
 5. zawiera umowy z ekspertami zatrudnianymi przez Fundację;
 6. po zasięgnięciu opinii Fundatora sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.

§ 13
Zasady reprezentacji

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są upoważnieni:

 1. Prezes Zarządu samodzielnie;
 2. Członek Zarządu (w tym Wiceprezes Zarządu) łącznie z Prezesem Zarządu;
 3. Członek Zarządu (w tym Wiceprezes Zarządu) łącznie z Prokurentem;
 4. Dwóch Członków Zarządu (w tym Wiceprezes Zarządu) łącznie.

§ 14
Zasady podejmowania uchwał

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 15
Kompetencje Fundatora

 1. Fundator posiada kompetencje doradcze i opiniotwórcze oraz kompetencje wskazane w ust. 2 poniżej.
 2. Do zadań Fundatora należy także:
  1. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  2. ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
  3. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu), ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu;
  4. wprowadzanie zmian do Statutu, w tym również zmian celów Fundacji;
  5. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
  6. wybór biegłego rewidenta;
  7. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
  8. decydowanie w sprawie połączenia z inną fundacją;
  9. decydowanie w sprawie likwidacji Fundacji;
  10. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu;
  11. powołanie Rady Programowej oraz zatwierdzenie regulaminu Rady Programowej.
 3. Decyzje Fundatora podejmowane są w formie uchwał.

§ 16
Rada Programowa

 1. Fundator może zadecydować o powołaniu Rady Programowej jako wewnętrznego organu nadzoru Fundacji.
 2. Rada Programowa ma sprawować nadzór nad realizacją celów Fundacji, konsultować, a także opiniować działania statutowe Fundacji oraz wskazywać możliwe kierunki działania Fundacji w zakresie poddawanym ocenie Fundatora.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17
Likwidacja Fundacji

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Fundatora.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 3. W razie likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego ds. edukacji narodowej.
 4. Środki finansowe pozostałe po likwidacji likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

Copyright © Fundacja CSR Kompas

Informacje prawne

Wszystkie programy szkoleniowe i edukacyjne realizowane przez Fundację "CSR Kompas" są programami autorskimi, włączając w to ich strukturę, koncepcję oraz wszystkie ich elementy, i są chronione prawem autorskim. Żaden utwór i żadna jego część, jak również żaden inny element zawarty na stronie nie może być powielany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, włączając w to kopiowanie, szeroko pojętą digitalizację i zamieszczanie w Internecie.

Skontaktuj się z nami

 • Fundacja "CSR Kompas"
 •  ul. A. E. Odyńca 59/24, 02-644 Warszawa
 • kontakt@csrkompas.pl
 • KRS: 0000526115
 • NIP: 521-367-99-17
 • Konto: 17103000190109850300106667
 
 

Chmura znaczników

dla biznesu o programie dla instytucji o programie dla kobiet o programie dla szkół o programie o fundacji